Algemene Voorwaarden Webshop

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Maison Delphine

Delphine Van Audenhove

Brusselsesteenweg 321, 9280 Lebbeke

info@maisondelphine.be
0486/48.72.07

BE0653824738

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Maison Delphine, biedt haar
klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke
bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Maison Delphine moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Maison Delphine aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit
apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Maison Delphine niet.
Maison Delphine is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Maison Delphine is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken door Maison Delphine. Maison Delphine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE40 0018 3844 7363
  • via contante betaling bij afhaling

  Maison Delphine is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

  De levering gebeurt door B-post, de leveringskost bedraagt 3,95€.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Maison Delphine.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een
  door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek
  in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij
  levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft
  gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Maison Delphine was geboden.

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Maison Delphine.

  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Maison Delphine te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 7: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn
  afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Maison Delphine klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Maison Delphine.

  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Maison Delphine zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na
  vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op
  herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die
  ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van
  het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven
  van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het
  artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of
  incorrect gebruik.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum
  van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn,
  behoudens tegenbewijs door de Klant.

  Artikel 8: Klantendienst

  De klantendienst van Maison Delphine is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486487207, via e-mail
  op info@maisondelphine.be of per post op het volgende adres Brusselsesteenweg 321 te 9280 Lebbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

  Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Maison Delphine beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
  wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar
  verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege
  en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op
  het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Maison Delphine zich het recht voor de niet
  (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 10: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Maison Delphine, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de
  verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde
  persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

  - het verwerken van de bestelling
  - versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Maison Delphine, gratis de
  schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u
  ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Maison Delphine.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
  doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens
  en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Maison Delphine heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Maison Delphine houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@maisondelphine.

  Artikel 11: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Artikel 12: Aantasting geldigheid- niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
  verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
  toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door Maison Delphine om één van de in deze Voorwaarden
  opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,
  zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de
  geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 13: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar
  verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Maison Delphine. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


  Artikel 14: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Maison Delphine heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label
  onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure
  van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

  Artikel 15: Toepasselijk recht - Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van
  internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  Maison Delphine heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.